A+ A A-

Demokarsi û rojhelata navîn

NUREDDİN ZAZA Li gora rojnameya Milliyet â 2/5 û 4/5 1986, serekwezîre Tirkîye, Turgut Özal, di veneguheze de (televizyon) gotîya ku j i îro bi şûn da ewe guh bidine rewşa aboriya

Nîvro-Rojhilata Tirkiye û ji bo peşveçûna we pir pere birijînin. Le, ewî bi ser de ajotiye ku hilweşandina sedsalan ne di rojeke, ne jî di saleke de te ava kirin.

Disa, di van hejmaren Milliyet de, me xwend ku serokwezîre kevn, Süleyman Demirel çûye Ûrfeye û li we gotarek daye. Ewî di gotara xwe de gotiye ku nexweşiyen welet bi lene bi pere nayine derman kirin. Rakirina van nexweşiyan be demokrasi nabe.

Turgut Özal mikur te ku paşdernayîna Kurdistane bi deste Dewlete çebuye: Dewleta Tirken Osmanî û piştre Dewleta Tirken Kemali. Niha, pişti ku milleti Kurd şiyar bu, dest bi doza serbesti, azadî û serxwebûna xwe kir, di ve re de xwe avete xebate û fedekariyine mezin nişan dan, çaven berpirsiyaren Ankara vebûn. îro, dixwazin ku, ji alîkî bi zora tifıngan û ji aliye din jî bi zora çend mîlyonen dolar denge milete Kurd bidine birin û ew bi xwe di xweşî û serfıraziye de bijîn. Heçî Demirel e, bi ya wî, di bin saha eskeran de, bi dagirtina zindanan bi azadî û aşîtîxwazan, ne xweşiyen Tirkiye nayine derman kirin û peşveçûn çenabe. Gotinen Demirel li tiye xwe ne: Tirkiye, bi timamî, demokrasiye dixwaze. Ev doza piraniya gelen Tirkiye ye. Le, dive ku Demirel û hemî demokraten Tirkiye xweş bîr bibin ku demokrasi, bi tene bi dûrketina Eskeran j i ser hikim bi ci naye. Îro, herwekî peyayen wek Îsmail Beşikçi dibejin, danîna demokrasiyeke rast li Tirkiye be naskirina hebûna milete Kurd û heqen (mafen) wî yen netewî saz nabe.

Demokrasiyeke wele Rojhelata Navîn tevde pe hewce ye. Demokrasiyeke wele ku gelen we bigehîne hev û, şuna hevkuştin, xwînrijandin û hilweşandine, di konfederasiyoneke mezin de, jîneke biratî, tevkarî û xweşiye j i van re bîne. Welaten Ewrupaya Rojava ber bi laş û gewde kirina ve annance ve dimeşin. Ez hevîdar im ku gelen Rojhilata Navîn jî, rojek beri rojeke, ve riya ha bigirin û ve mintiqeya ha ya dewlemend j i xwe re bikine bihuşt. Ji bo ve yeke, dive ku berî tiştî, Kurd dev j i eşîrtîye berdin, desten xwe bidine hev û yekîtiyeke xurt pek binin.

Nureddin Zaza

Hejmar:1, rupel 2, 24 Îlon 1986